DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") REGELEN UW GEBRUIK VAN: (i) ALLE DIENSTEN DIE OP DIT OGENBLIK VERSTREKT WORDEN OF DIE LATER VERSTREKT ZULLEN WORDEN DOOR STINGRAY DIGITAL GROUP INC. OF IEDER VAN ZIJN FILIALEN (SAMEN, "STINGRAY"), TOEGANKELIJK VIA DE WEBSITES OF TOEPASSINGEN VAN STINGRAY OF VAN DERDEN, OF VIA UW SETTOPBOX OF ANDER ONTVANGSTTOESTEL VIA DE PROVIDER VAN UW TELEVISIE-/INTERNETDIENSTEN; EN/OF (II) DE WEBSITES VAN STINGRAY (SAMEN, "DIENSTEN").

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

INDIEN U NIET INSTEMT MET DE NALEVING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EVENALS VAN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE TOEKOMST, GELIEVE DAN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN. DOOR UZELF TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, GEEFT U AAN DAT U KENNIS HEEFT GENOMEN VAN ELK VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DEZE VOLLEDIG BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT DAT U ZICH HIERAAN DIENT TE HOUDEN.

HET NIET NALEVEN VAN (EEN VAN) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN LEIDEN TOT DE OPSCHORTING EN/OF BEËINDIGING VAN UW RECHT OP TOEGANG EN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

1. De diensten en content

De diensten kunnen u, onder meer, toegang verschaffen tot muziekcontent, zoals fragmenten van geluidsopnames, kanalen met continu ononderbroken muziek, afspeellijsten van nummers, afspeellijsten van muziekvideo's, karaokevideo's, liedjes, muziekvideo's, concerten, audioclips, video's, platenhoezen en/of kunst (samen, de "content"), volgens onderhavige algemene voorwaarden.

2. Voorwaarden voor gebruikmaking van de dienst

Tenzij anders bepaald voor een specifieke dienst, is deze dienst enkel beschikbaar voor personen die minimaal 13 jaar oud zijn. Als u niet meerderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont, overloop deze overeenkomst dan met een van uw ouders of uw voogd. Door een account aan te maken voor een dienst of door de dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 13 jaar of ouder bent, en dat u ermee instemt dat u gehouden bent aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. Elk gebruik van een dienst door een persoon jonger dan 13 jaar, is onrechtmatig en niet geoorloofd.

3. Accountgegevens

In de mate vereist door de toepasselijke dienst, stemt u ermee in volledige en juiste informatie over uzelf te verschaffen, die vereist kan zijn om u aan te melden voor de dienst en die op enig ander moment vereist kan zijn tijdens het gebruik van de diensten ("accountgegevens"). U stemt er verder mee in die accountgegevens bij te houden en te updaten om deze te allen tijde correct, actueel en volledig te houden door naar uw account te gaan op de toepasselijke website. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden bij de gebruikmaking van uw account, en u stemt ermee in Stingray onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of van enige andere inbreuk op de veiligheidsvoorschriften. Stingray is niet aansprakelijk ten opzichte van u ten aanzien van enig onbevoegd gebruik van uw account.

4. Vereisten

U aanvaardt dat het gebruik van de diensten of van bepaalde elementen van de diensten het gebruik van andere hard- en softwareproducten kan vereisen en dat u verantwoordelijk bent voor dergelijke hard- en software. Stingray biedt geen waarborg, verklaring of garantie dat een specifiek toestel of andere hardware compatibel zal zijn met de diensten en om het even welke andere technologie die door Stingray wordt gebruikt om de diensten te verdelen. Het is uw volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw syste(e)m(en en/of apparatuur correct functioneert met de technologie van de diensten. Het is ook uw verantwoordelijkheid om alle bijdragen voor internettoegang en/of bandbreedte te betalen die nodig zijn voor het gebruik van de diensten, onderworpen aan de overeenkomst die van kracht is tussen u en de provider van uw televisiediensten (indien van toepassing).

5. Veiligheid

U begrijpt dat de diensten en de content een veiligheidskader bevatten dat gebruikt maakt van technologie die digitale informatie beschermt en uw gebruik van de diensten en content beperkt tot bepaalde regels die uiteengezet worden in sectie 8 hieronder, en in uw contract met de provider van uw televisie-/internetdienst. U stemt ermee in dergelijke regels na te leven en u stemt ermee in geen inbreuk (trachten) te plegen op de veiligheidscomponenten. U stemt ermee in niet te trachten, of een andere persoon hierin steun te verlenen, enige van de veiligheidscomponenten om welke reden dan ook terugwerkend te ontwikkelen, te ontleden, uit elkaar te nemen of anderszins onklaar te maken.

6. Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op de Stingray Karaoke Store

In de Stingray Karaoke Store die wordt aangeboden op de Stingray Karaoke website (http://karaoke.stingray.com) (de "Karaoke Store") kunt u karaokevideo's ("Producten") aanschaffen in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst en de volgende aanvullende bepalingen:

a) U stemt ermee in de producten niet te gebruiken, verkopen, verhuren, delen, over te dragen, in licentie te geven of anderszins aan anderen te verschaffen, behoudens voor zover bepaald in deze overeenkomst;

b) U aanvaardt dat u een product niet gelijktijdig op meer dan één locatie kunt gebruiken;

c) Wanneer u een product hebt aangeschaft en ontvangen, is het uw verantwoordelijkheid om het product niet te verliezen, vernietigen of beschadigen, en aanvaardt Stingray geen aansprakelijkheid jegens u wegens verlies, vernietiging of schade;

d) U stemt ermee in dat Stingray en/of zijn derde provider de door u verstrekte accountgegevens (waaronder creditcardgegevens) kan opslaan en gebruiken voor het beheren van uw account en het verwerken van creditcardbetalingen. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden en beveiligen van uw accountwachtwoord en aanmeldgegevens, en voor het beperken van de toegang tot uw computer;

e) U aanvaardt en stemt ermee in dat u absoluut geen intellectuele-eigendomsrechten verwerft ten aanzien van het product dat u downloadt, met inbegrip van en zonder beperking tot synchronisatierechten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een product te uploaden naar een sociale-netwerksite, noch om een product te gebruiken voor promotionele of commerciële toepassingen van welke aard dan ook;

f) U stemt ermee in te betalen voor alle producten die u aanschaft via de Karaoke Store, en dat Stingray uw creditcard mag belasten met uw productaankopen en eventuele bijkomende bedragen (waaronder eventuele van toepassing zijnde belastingen) die verband houden met uw account. U bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle kosten en voor het verschaffen van geldige creditcardgegevens voor het betalen van alle kosten aan Stingray en/of zijn derde provider. Alle kosten zullen worden gefactureerd ten laste van de creditcard die u tijdens het betalingsproces opgeeft. Als Stingray geen betaling ontvangt van uw creditcardmaatschappij of haar vertegenwoordiger stemt u ermee in direct alle verschuldigde bedragen te betalen wanneer Stingray u daartoe verzoekt. Als uw betaling, ongeacht de hoogte van het bedrag, niet tijdig is ontvangen, kan uw account zonder voorafgaande kennisgeving worden gedeactiveerd. Alle betalingen dienen plaats te vinden met een creditcard die is geaccepteerd door Stingray (zoals naar eigen goeddunken door Stingray bepaald) dan wel via Paypal. Stingray accepteert geen contant geld, cheques of andere vormen van betaling. TUSSEN U EN STINGRAY GELDT DE AFSPRAAK DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET BETALEN VAN BEDRAGEN VOOR DIENSTEN DIE WORDEN GEFACTUREERD TEN LASTE VAN UW CREDITCARD DOOR EEN DERDE DIE TOEGANG HAD TOT UW CREDITCARD OF CREDITCARDNUMMER, ONGEACHT OF U TOESTEMMING HEBT VERLEEND VOOR HET AFSCHRIJVEN VAN DERGELIJKE BEDRAGEN. U bent verantwoordelijk voor het afdragen van overheidsbelastingen met betrekking tot uw gebruik van de Karaoke Store, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot omzetbelasting en belasting over de toegevoegde waarde (btw). Tenzij u Stingray in kennis hebt gesteld van eventuele discrepanties of ongeoorloofde afschrijvingen binnen zestig (60) dagen nadat deze voor het eerst op uw creditcardafschrift werden weergegeven, worden deze verondersteld door u te zijn geaccepteerd voor alle doeleinden, met inbegrip van enig onderzoek ingesteld door uw creditcardmaatschappij. U stelt Stingray schadeloos voor alle aansprakelijkheden en vorderingen wegens verlies voortvloeiend uit enige fout of discrepantie die niet is gemeld aan Stingray binnen zestig (60) dagen nadat deze voor het eerst werd weergegeven op een factuur of creditcardafschrift. In het geval dat Stingray uw toegangsrechten tot de Karaoke Store opschort of beëindigt op grond van sectie 16 blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen;

g) Als gevolg van technische problemen kan het voorkomen dat uw product te laat of helemaal niet wordt geleverd. Uw exclusieve en enige rechtsmiddel met betrekking tot een product dat niet binnen een redelijke termijn werd geleverd, is ofwel vervanging van het product ofwel restitutie van de prijs die u voor het product hebt betaald, zoals bepaald door Stingray; en

h) In het geval dat u producten van Singing Machine Company, Inc. gebruikt, begrijpt u en aanvaardt u dat Stingray uw account- en/of productregistratie-informatie kan delen met zijn partnerbedrijf Singing Machine Company, Inc., in overeenstemming met het privacybeleid.

7. Beperkte licentie

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de diensten te gebruiken, verschaft Stingray u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang en gebruik van de diensten en van de content in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en van uw overeenkomst met de provider van uw televisie-/internetdienst. U aanvaardt en stemt ermee in dat u een licentie ontvangt ten aanzien van de content (met inbegrip van en zonder beperking tot de producten) en dat deze niet aan u wordt verkocht, en u aanvaardt dat het streamen of downloaden van de content geen verlening of afstand doen is van enige rechten van de auteursrechthebbenden van dergelijke content en de onderliggende muzikale composities die erin zijn opgenomen. Ieder gebruik van de diensten of van de content buiten dat wat hier specifiek wordt toegelaten, is ten strengste verboden en kan ertoe leiden dat uw toegangsrechten tot de diensten en/of de content, en/of uw account, opgeschort of beëindigd worden door Stingray of de provider van uw televisie-/internetdienst. Alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend worden door de overeenkomst, zijn voorbehouden.

8. Gedragsregels

U aanvaardt en stemt ermee in de diensten, inclusief de content, te gebruiken in overeenstemming met het volgende:

a) U stemt ermee in de diensten en de content enkel te gebruiken voor persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden (uitgezonderd voor de gebruikers van de bedrijfswebsite en de licentiewebsite van Stingray);

b) U stemt ermee in geen account aan te maken uit naam van iemand anders, van een groep of van een entiteit, en geen accountinformatie van iemand anders te gebruiken;

c) U stemt ermee in de diensten en de content niet op enigerlei wijze te gebruiken die de diensten of de content kan schaden, onbruikbaar kan maken, kan overbelasten of benadelen;

d) U stemt ermee in geen kopie of andere reproductie te maken van de content, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geluidsopnames, en geen datamining, robots, scraping of vergelijkbare gegevensverzamelings- of -extractiemethoden te gebruiken of niemand anders bij te staan in het gebruik hiervan;

e) U stemt ermee in geen veiligheidscomponent van de diensten en de content niet (trachten) te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het niet trachten, of een andere persoon hierin steun te verlenen, enige van de veiligheidscomponenten om welke reden dan ook terugwerkend te ontwikkelen, te ontleden, uit elkaar te nemen of anderszins onklaar te maken;

f) U stemt ermee in de diensten en/of de content, met inbegrip van de geluidsopnamen, in geen enkele vorm of op geen enkele manier te veranderen, te kopiëren of de reproduceren, en de diensten en/of de content niet te gebruiken, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, verdelen, exploiteren, overdragen, vergunnen of op een andere manier aan iemand te verstrekken, en geen afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op de diensten, tenzij hier uitdrukkelijk is voorzien;

g) In het geval dat Stingray enig deel van de diensten verandert of de dienst opheft, waartoe Stingray naar eigen goeddunken mag overgaan, aanvaardt u dat u wellicht niet meer in staat bent om die dienst te gebruiken of in dezelfde mate te gebruiken als voorafgaand aan een dergelijke verandering of opheffen, en dat Stingray in een dergelijk geval niet aansprakelijk is ten opzichte van u; en;

h) U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-/provinciale en plaatselijke wet- en regelgeving bij het gebruiken van de diensten en de content; en

i) U stemt ermee in de toepasselijke algemene voorwaarden van iedere overeenkomst met de provider van uw televisie-/internetprovider na te leven.

Stingray behoudt zich het recht voor om bovenstaande regels op enig tijdstip aan te passen zonder verdere kennisgeving. De regels mogen door Stingray worden geverifieerd en gemonitord voor redenen van naleving.

9. Beschikbaarheid van content en prijzen

U aanvaardt en stemt ermee in dat de diensten en de content die beschikbaar zijn voor u, de diensten en content zijn die beschikbaar zijn in het land waar u zich bevindt.

Stingray behoudt zich het recht voor om iedere dienst en/of content (met inbegrip van en zonder beperking tot de prijs en de beschikbaarheid van de dienst en/of content), om het even wanneer en zonder kennisgeving te veranderen.

U aanvaardt en stemt ermee in dat de fragmenten van de geluidsopnames die beschikbaar zijn voor streaming via de diensten, enkel dienen als voorbeeld en dat Stingray niet verklaart of garandeert dat dergelijke geluidsopnames inbegrepen zijn/zullen zijn in de dienst.

10. Aanstootgevend materiaal

U bent zich ervan bewust dat u door het gebruik van de diensten kennis kunt nemen van content die beschouwd kan worden als kwetsend, grof, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend, en die al dan niet kan worden aangeduid als grove taal bevattend. U gebruikt de diensten op eigen risico en Stingray kan niet aansprakelijk gesteld worden voor content die beschouwd kan worden als kwetsend, grof, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend.

11. Intellectueel eigendom

U aanvaardt dat de diensten en alle content die beschikbaar is op of via deze diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerpen, tekst, grafiek, logo's, knopsymbolen, afbeeldingen, foto's, muziek, audioclips, informatie, redactionele inhoud, gegevenscompilaties, bestandselectie en arrangement, programmering, postings, links, software, handelsmerken en handelsnamen, eigendom zijn van Stingray, zijn partners en/of zijn licentiehouders, en beschermd zijn door de toepasselijke wetten op het auteursrecht en andere wetten op het intellectueel eigendom. U stemt ermee in dergelijke eigendomsinformatie en -materiaal niet op enigerlei wijze te gebruiken tenzij voor het gebruik van de diensten in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Krachtens deze overeenkomst verkrijgt u geen enkele rechten in enig intellectueel eigendom.

12. Derde serviceproviders

Stingray mag links verstrekken van de diensten naar bepaalde websites van derden, en een aantal diensten kunnen toegankelijk zijn via de websites die beheerd worden door derden, of via uw settopbox of ander ontvangsttoestel via de provider van uw televisiediensten. U aanvaardt en stemt ermee in dat Stingray niet verantwoordelijk is voor de diensten en/of content die verstrekt wordt door deze serviceproviders. Links naar en materiaal van websites of diensten van om het even welke derden, betekenen niet dat Stingray deze goedkeurt of onderschrijft. Stingray aanvaardt geen, en heeft geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor om het even welk materiaal of websites van derden, of voor ander willekeurig materiaal, producten of diensten van derden.

U stemt er ook mee in en u aanvaardt dat uw gebruik van de diensten onderworpen kan zijn aan andere algemene voorwaarden van derden, inclusief providers van websites van derden en/of de provider van uw televisie-/internetdiensten. Indien er een conflict zou zijn tussen deze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, zijn het de algemene voorwaarden van de provider van uw televisie-/internetdienst die primeren.

13. Vorderingen op auteursrechten

Stingray voldoet aan alle relevante auteursrechtwetgeving, en zal alle vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht die zijn ontvangen, beoordelen en content verwijderen waarvan het posten en verspreiden wordt beschouwd als een inbreuk op enige dergelijke wetten en mag, in de juiste omstandigheden, de toegang of account van gebruikers van de dienst die herhaaldelijk inbreuken plegen, beëindigen. Voor een vordering dient u ons het volgende te doen toekomen:

1) Een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of de persoon die bevoegd is om namens de auteursrechthebbende op te treden;

2) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt gesteld dat hier inbreuk op is gepleegd;

3) Een beschrijving van het inbreuk plegende materiaal en informatie die naar alle redelijkheid voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

4) Uw contactinformatie, met inbegrip van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

5) Een verklaring door u dat u in goed vertrouwen de mening bent toegedaan dat het gebruik van het materiaal op de wijze die het onderwerp is van de vordering, niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende, diens agent of de wet; en

6) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat, onderworpen aan en op straffe en boetes van meineed, u bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Vorderingen kunnen gestuurd worden naar copyright@stingray.com of Copyright Claims, Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington Street, Montreal, Quebec, Canada H3C 1T4 (als u in Amerika woont), of Copyright Claims, Stingray Digital International Limited, 11 Ronald’s Road and 25 Horsell Road, London N5 1XL, United Kingdom (als u in Europa woont).

14. Wijziging of stopzetting van de diensten

Stingray en/of zijn licentiehouders zullen het recht hebben om, naar eigen goeddunken, de diensten (of een deel, een functie of content ervan) om het even wanneer en zonder kennisgeving, te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk maken, of deze stop te zetten. Stingray is niet aansprakelijk ten opzichte van u of enige derde wegens het ten uitvoer brengen van dergelijke rechten.

Als u een gebruiker bent die een dienst ontvangt via de provider van uw televisiediensten, aanvaardt en stemt u ermee in dat: (i) de beëindiging door de provider van uw televisiediensten van uw account, en/of (ii) de terugtrekking van de dienst door de provider van uw televisiediensten, om het even wanneer en om welke reden ook, automatisch een einde zal maken aan deze overeenkomst en uw toegang tot de betrokken diensten, zonder enige aansprakelijkheid vanwege Stingray.

15. Duur

De duur van deze overeenkomst gaat in op het moment dat u geldig toegang krijgt tot de diensten en loopt af op het moment dat deze beëindigd wordt in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst ("duur"). Bepalingen 8, 11, 12, 13, 15 (laatste zin), 16, 17, 19, 20, 21 en 22 van deze overeenkomst zullen blijven gelden na de beëindiging van deze overeenkomst, net als iedere andere bepaling, indien van toepassing, die door hun betekenis bedoeld zijn om te blijven gelden na dergelijke beëindiging.

16. Beëindiging door Stingray en overig verhaal

Als u niet voldoet aan om het even welke bepaling van deze overeenkomst en/of van uw overeenkomst met de provider van uw televisie-/internetdienst, mag Stingray, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw toegangsrechten tot de diensten opschorten of beëindigen.

17. Toestemming tot gebruik van uw informatie

U stemt ermee in dat Stingray persoonlijke gegevens, technische gegevens en andere informatie verzamelt en gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw muziek- of activiteitvoorkeuren en informatie over uw toestellen, systemen, applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek verzameld wordt om het voorzien van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan u mogelijk te maken, en voor statistische doeleinden. Stingray mag deze informatie gebruiken in overeenstemming met zijn privacybeleid zoals beschreven in sectie 18.

U stemt er ook mee in dat Stingray het recht heeft, zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van u, om alle accountgegevens bekend te maken aan wetshandhavingautoriteiten, overheidsfunctionarissen en/of een derde, zoals Stingray redelijk nodig of gepast acht om ieder deel van deze overeenkomst op te leggen en/of de naleving ervan te verifiëren.

U stemt er voorts mee in dat als uw account wordt geactiveerd of deze overeenkomst wordt opgezegd, Stingray bepaalde informatie die door u is verschaft, kan behouden om te voldoen aan de wet en/of zijn contractuele verplichtingen aan derden en/of om te voorkomen dat u zich opnieuw aanmeldt voor een dienst.

18. Privacybeleid

Uw gebruik van de diensten is onderworpen aan het privacybeleid van Stingray (het "privacybeleid"), dat uitdrukkelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst. Gelieve het privacybeleid van Stingray te overlopen dat gepost is op www.stingray.com of op toepasselijke websites van derden of op uw settopbox of ander ontvangsttoestel via de provider van uw televisiedienst (in voorkomend geval).

19. Uw verklaringen en garanties

U verklaart en garandeert dat: (i) indien verstrekt volgens sectie 3, uw accountgegevens volledig en juist zijn; (ii) u niet gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan het embargo van de regering van de VS, of dat door de regering van de VS aangeduid wordt als een land dat "terroristen steunt" en niet bent opgenomen op een lijst van de regering van de VS van verboden of beperkte partijen; en (iii) u de eventueel toepasselijke bepalingen en voorwaarden van derden zult naleven bij het gebruik van de diensten.

20. DISCLAIMERS

U aanvaardt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat uw gebruik van de diensten op uw eigen risico is en dat Stingray geen waarborg, verklaring of garantie biedt dat de werking van de diensten of uw gebruik van de diensten, met inbegrip van alle functies ervan, ononderbroken of foutloos zal zijn. U stemt er ook mee in dat de diensten tijdelijk onbeschikbaar kunnen zijn, gedurende de tijd die nodig is voor onderhoud, technische problemen of om andere redenen. Stingray mag de diensten of een deel van de functies van de diensten of content voor onbepaalde periodes verwijderen, of de toegang tot de diensten onmogelijk maken, om het even wanneer, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

De diensten en alle informatie, content en materiaal dat u ter beschikking wordt gesteld via de diensten, worden door Stingray verschaft "zoals deze is/zijn" en "zoals beschikbaar". Stingray aanvaardt, voor zover toegelaten door de toepasselijke wet, geen enkele van de impliciete garanties, algemene voorwaarden en verklaringen met betrekking tot de diensten, en de informatie, de content en het materiaal die beschikbaar zijn via de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kwaliteit van de geluidsopnamen, en alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten. Om twijfel te vermijden, is niets in deze overeenkomst bedoeld voor het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid of van iedere andere vorm van aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt mag worden krachtens de toepasselijke wetten.

Stingray is niet aansprakelijk ten opzichte van u of enige derde partij voor enig verlies van of schade aan uw apparatuur of hardware. Stingray geeft geen garantie, verklaring of waarborg dat de diensten vrij zijn van verliezen, knoeierij, aanvallen, virussen, interferentie, hacken of enige andere inbreuk op de veiligheid en Stingray wijst enige aansprakelijkheid ten aanzien hiervan uitdrukkelijk af. U bent volledig verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw eigen systeem.

21. Vrijwaring

U stemt ermee in om Stingray en zijn respectieve managers, directeurs, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders te vrijwaren en schadeloos te houden van en tegen enige vordering, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten die voortvloeien uit of in verband met (a) uw inbreuk op deze overeenkomst; (b) enige inbreuk door u op enige wet of rechten van een derde partij; of (c) enige actie die door Stingray wordt ondernomen als onderdeel van diens onderzoek van een vermoedelijke inbreuk op deze overeenkomst of ten gevolge van diens bevindingen of besluit dat er sprake is van een inbreuk op deze overeenkomst.

22. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

STINGRAY, EN DE DERDE PROVIDERS, EN HUN RESPECTIEVE MANAGERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, AANNEMERS EN LICENTIEHOUDERS ZULLEN TEN AANZIEN VAN U NIET AANSPRAKELIJK GESTELD KUNNEN WORDEN VOOR PERSOONLIJK LESTEL, OF ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, VERGELDENDE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK OF VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF UIT ENIGE INFORMATIE, CONTENT, MATERIAAL, PRODUCTEN DIE U TER BESCHIKKING ZIJN GESTELD DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN, ZELFS INDIEN U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN HET FEIT DAT HIER MOGELIJK SPRAKE VAN KAN ZIJN. DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT DE REDEN VAN DE WETTELIJKE STAPPEN. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN STINGRAY TEN OPZICHTE VAN U MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST EN DE DIENSTEN ZAL HET TOTAALBEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR DE TOEPASSELIJKE DIENST (D.W.Z. VOOR UW HUIDIGE GESELECTEERDE INSCHRIJVINGSPERIODE, WANNEER VAN TOEPASSING) NIET OVERSCHRIJDEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGELATEN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP U. OM TWIJFEL TE VERMIJDEN, IS NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEDOELD VOOR HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID OF VAN IEDERE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT MAG WORDEN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN.

23. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en uw gebruik van de websites van Stingray zijn onderworpen aan de wetten van het land waar u een contract hebt met de provider van uw televisie-/internetdiensten en elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal voorgelegd worden aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dit land.

24. Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst (met inbegrip van het privacybeleid van Stingray) en alle bijkomende voorwaarden of instructies die online of in een toepassing bekendgemaakt worden met betrekking tot een dienst in het bijzonder ("aanvullende voorwaarden"), vertegenwoordigen de volledige afspraak tussen u en Stingray met betrekking tot uw rechten en plichten in verband met het gebruik van de genoemde diensten. In geval van strijdigheid tussen de aanvullende voorwaarden en de onderhavige overeenkomst hebben de aanvullende voorwaarden voorrang.

25. Splitsing.

Indien een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank wordt bepaald als zijnde onwettig of niet uitvoerbaar krachtens de toepasselijke wet, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt uit deze overeenkomst, waarbij de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

26. Afstand doen

Het nalaten door Stingray om een bepaald recht of een bepaling van deze overeenkomst uit te voeren of op te leggen, houdt niet in dat afstand wordt gedaan van zijn recht om een dergelijk recht of bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren.

27. Wijzigingen op deze overeenkomst

Stingray mag alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst om het even wanneer en naar eigen goeddunken veranderen, reviseren, updaten of anderszins aanpassen. U aanvaardt en stemt ermee in dat Stingray u om het even wanneer nieuwe of aanvullende regels, beleidlijnen, voorwaarden of bepalingen mag opleggen voor uw gebruik van de diensten. U stemt er hierbij mee in dat een kennisgeving van verandering die naar u wordt verzonden per e-mail of het posten op de website van de betrokken dienst van een kennisgeving van verandering of van een gewijzigde overeenkomst, wordt beschouwd als een afdoende kennisgeving. Alle dergelijke veranderingen worden met onmiddellijke ingang van kracht. Uw gecontinueerde gebruik van de diensten na dergelijke veranderingen, zal worden beschouwd als uw aanvaarding van enige en alle dergelijke veranderingen. Indien u er niet mee instemt zich aan deze nieuwe voorwaarden te houden, gebruik de diensten dan niet langer. Het behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig de website van de diensten te controleren om na te gaan of deze voorwaarden veranderd werden en welke veranderingen werden doorgevoerd.

28. Klantenondersteuning

Eventuele vragen, commentaren, suggesties, ideeën, feedback, klachten of andere informatie die u zou hebben over de diensten, moeten overgemaakt worden via de Contacteer ons sectie van de website van Stingray op www.stingray.com.

29. Elektronische berichten

IN ZOVER U EEN E-MAILADRES VERSTREKT AAN STINGRAY, BETEKENT UW AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST DAT U ERMEE INSTEMT ELEKTRONISCHE BERICHTEN TE ONTVANGEN VAN STINGRAY. STINGRAY MAG U ALS GEBRUIKER VAN DE DIENSTEN VAN TIJD TOT TIJD E-MAIL UPDATES STUREN OVER DE DIENSTEN OF VERANDERINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. U STEMT ERMEE IN DAT AL DEZE E-MAIL UPDATES EN ANDERE BERICHTEN DIE STINGRAY U ELEKTRONISCH TOESTUURT, VOLDOEN AAN IEDERE WETTELIJKE VEREISTE DAT DERGELIJKE BERICHTEN SCHRIFTELIJK MOETEN WORDEN GEDAAN.

 

Datum van de laatste revisie: 3 juli 2015